none

Kurs i vetenskapligt arbetssätt och evidensbasering

Detta är en introduktionskurs i dels hur man arbetar enligt vetenskapliga principer och dels hur man värderar vetenskaplig litteratur för att avgöra hur stark evidens det finns för ett påstående eller en slutsats. Kursens tyngdpunkt är på att förstå vad evidens och evidensbasering innebär, att kunna söka, läsa och granska vetenskaplig litteratur samt på att kunna bedöma evidensstyrkan i vetenskapliga artiklar. Fokus är framför allt på kvantitativ vetenskaplig forskning.

Kursledare är Tomas Ljungberg som är läkare och docent i farmakologi. Tomas har forskat inom flera vetenskapliga områden såsom psykofarmakologi, neurofysiologi, etologi och psykoterapi. Har skrivit fyra böcker och ett flertal vetenskapliga artiklar i dessa ämnen.

Kursen omfattar 4 schemalagda heldagar (fyra fredagar i rad) med föreläsningar, egen litteratursökning, diskussioner i grupp av utvalda vetenskapliga artiklar samt att själv göra en mindre litteratursökning för att evidensbasera en självvald vetenskaplig frågeställning. Dessutom omfattar kursen motsvarande en dags eget arbete fördelat över de fyra veckorna, där utdelad litteratur läses och en kortare rapport skrivs som sammanfattar den egna litteraturgenomgången. Denna rapport presenteras för och diskuteras med de övriga kursdeltagarna den sista schemalagda kursdagen.

Utbildningen hålls på Skånegatan 97 och respektive kurdag är kl 9-12 och kl 13-16, med lunchpaus kl 12-13 samt fikapaus på för- och eftermiddagen. Både lunch och fika ingår.

Krav för godkänd kurs är närvaro på de tre schemalagda kursdagarna samt att godkänt arbete har lämnats in. Ett intyg om godkänd kurs delas ut när samtliga kursmoment är uppfyllda.

Kursen tar maximalt 12 deltagare per gång och det är ”först till kvarn” som gäller. Om du är intresserad av att delta vid nästkommande tillfälle, hör av dig till Leena K Nygren.

De fyra schemalagda dagarna har följande innehåll:

Dag 1

 • Vad är ”forskning” och ”evidens”, och vad innebär evidensbegreppet?
 • Hur är olika vetenskapliga studier upplagda och vilka typer av vetenskapliga upplägg ger starkast evidens?
 • Hur är en vetenskaplig artikel utformad och vilka olika typer av vetenskapliga artiklar finns det?
 • Hur läser och granskar man kritiskt en vetenskaplig rapport. Vad ska man tänka på?
 • Hur redovisar man att en viss slutsats har starkt vetenskapligt stöd (dvs. att en stark evidens finns för denna slutsats)?
 • Vetenskaplig källkritik
 • En beskrivning av hur det egna arbetet ska genomföras kommer även att presenteras under den första kursdagen.
 • Varje kursdeltagare ombeds att inför den första kursdagen ha formulerat en egen vetenskaplig frågeställning gällande ett område som man önskar få evidensbedömt.

Dag 2

Dag 2 kommer att innehålla två teman; statistik och litteratursökning

 • På förmiddagen kommer en översikt ges över vanliga statistiska metoder som används vid vetenskapligt arbete. När man bör använda de olika metoderna respektive vad som är styrkor respektive svagheter med olika statistiska metoder kommer att diskuteras. Evidensbasering handlar mycket om att värdera signifikanser och även detta kommer att diskuteras.
 • På eftermiddagen kommer att beskrivas hur man söker efter vetenskaplig litteratur, och detta moment följs sedan av egen litteratursökning under handledning.

Dag 3

 • Under den tredje kursdagen arbetar kursdeltagarna med sina egna fördjupningsarbeten, på kurslokalen på Skånegatan, på Ersta Högskola eller på annan plats om man så önskar.
 • Kursledaren kommer att finnas tillgänglig på plats på Skånegatan och på telefon, för frågor och handledning. Arbetet kan ske enskilt eller i grupp om högst 2 deltagare. Den skrivna rapporten ska vara uppställd som en vetenskaplig artikel och omfatta ca. 5 sidor. Detaljerad information om hur detta arbete ska genomföras och hur rapporten ska skrivas ges under första kursdagen.

Dag 4

 • Under den fjärde kursdagen kommer de egna arbetena att presenteras och diskuteras i relation till evidensläget för den valda frågeställningen. Varje presentation beräknas till c:a 15 min.
 • En fördjupad diskussion om hur man läser och granskar vetenskapliga artiklar och om evidensbegreppet kommer också att hållas.